Greta Thunberg fick avbryta klimatstrejk i Madrid

Greta Thunberg fick av säkerhetsskäl avbryta klimatmarschen i samband med klimatmötet COP 25 i Madrid. ”Det är för…

Greta Thunberg fick avbryta klimatstrejk i Madrid
Greta Thunberg fick av säkerhetsskäl avbryta klimatmarschen i samband med klimatmötet COP 25 i Madrid. ”Det är för…